Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Lex Rieffel ၏ အထူးအစီရင္ခံစာ, May 2010

ယခု အစီရင္ခံစာသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ ဒုကၡအေရာက္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအၾကပ္အတည္းကာလ စီးပြားေရး အေနအထားကို ေလ့လာထားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ဘာသာေရးမ်ားကို အေျခခံေသာ ပဋိပကၡ အငယ္စားမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ကၽြမ္းလ်က္ ႐ွိသည္။ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းလ်က္ ႐ွိသည္။ ယခု ၂၀၁၀ မကုန္မီ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ရမည့္အစား စစ္တပ္မ်ိဳးဆက္သစ္ အရာ႐ွိမ်ားထံသို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာမွာ USIP ၏ Center for Sustainable Economics တြင္ ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပံုသ႑ာန္ကုိ အေလးေပး ေဆြးေႏြးသည့္ တစ္ရက္ၾကာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အဓိက ႐ႈေဒါင့္မ်ား အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကြန္ဂရက္၊ အေမရိကန္အစိုးရ ႒ာနမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ပတ္သက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မက္ခ႐ုိ စီးပြားေရး မူဝါဒ (macro-economic) ၊ အထူး ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ က႑မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မ်ားကို အေလးထား ေဆြးေႏြးၾကသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါေမာကၡ Joseph Stiglitz က ပိုမို အလုပ္ျဖစ္မည့္ လယ္ေျမပိုင္ စီးပြားေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ယခု အစီရင္ခံ စာေရးသူ Lex Rieffel သည္ Brookings Institution မွ အႀကီးတန္း Fellow တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၎၏ မၾကာေသးမီက သုေတသနမွာ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွမွ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အရပ္ဘက္- စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာအစိုးရသည္ အေရးႀကီးေသာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ႐ွိသည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မကုန္မီတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္အရ မဟုတ္ဘဲ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒကို အေျခခံ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ားလက္ခံသည့္ စံမ်ားႏွင့္ မညီခဲ့ပါ။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသည္ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တရားဝင္သည္ဟု ႐ႈျမင္မႈမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္လိ္မ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပါဝင္မႈမ်ိဳးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္း ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သူမ်ားတကာထက္ ေႏွးေကြးလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈစီးပြားေရး ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ႐ွိေနသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္း အခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ဘသာေရး အယူအဆမ်ားကို အေျခခံသည့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ အစိုးရ က်ဆံုးၿပီးကတည္းက အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ကို လူထု ေထာက္ခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ မ်ားျပားလွေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တိုးတက္မႈ မ႐ွိေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၈ ကတည္းက အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ ေသြးထြက္သံယို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဒုကၡသည္ သံုးသန္းခန္႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွေဒသတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေနရာ၌ ႐ွိေနသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အဓိက သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတိုင္မီကကဲ့သို႔ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး ပို႔ကုန္ တင္ပို႔သူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ အႀကီးဆံုး အတားအဆ္ီး တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ ၎၏ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ သန္းေနေပသည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္းက်င္ တိုးတက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုုင္းအဝိုင္းမွ စိန္ေခၚမႈမ်ား အတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ အတိုင္း စီးပြားေရး မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္ အုပ္စိုးသူမ်ား၏ ေနာက္ျပန္သြားေသာ အယူအဆမ်ား အသစ္တဖန္ မစတင္ႏုိင္ေရး ကလည္း လိုအပ္လွေပသည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး၊ စိတ္႐ွည္ေသာ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ အာဆီယံမွ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပါဝင္ေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment