Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DBV, 27 Nov 2009

          သတင္း မီဒီယာတုိ႔၏ ဂ႐ုစုိက္မႈကုိ မ်ားစြာ ရရွိေနေသာ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္အမတ္အုပ္စုတစ္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ စစ္ရာဇာဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္း  စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢအား တရားဝင္ ေတာင္းဆုိသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

          The All Party Parliamentary Group for Democracy in Burma (APPG Burma) ၏ အဆုိအရ ယေန႔ မနက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေတာင္းဆုိစာတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုက က်ဴးလြန္ေနေသာ ႀကီးမားသည့္ လူအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ စုိးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          အရပ္သားမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ညႇင္းဆဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အာဏာသံုး ခုိင္းေစမႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

          ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းရန္ ကုလသမဂၢအား ၿဗိတိသွ်အစုိးရက တုိက္တြန္းသင့္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          APPG Burma အေနႏွင့္ Early Day Motion on Burma ဟု လူသိမ်ားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ တုိးတက္မႈ လကၡဏာ နည္းပါးျခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပလာျခင္းသည္ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ ပါသည္။

          EDM ေတာင္းဆုိခ်က္သည္ မည္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ် မရွိဟု ေျပာ၍ မရႏုိင္ပါ။ ရွိသမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ လုပ္ႏုိင္သမွ် အကုန္ လုပ္ရပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သူမွာ ယခု ေတာင္းဆုိမႈတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Julie Morgan ျဖစ္ပါသည္။

          မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာမည္ ဆုိပါက ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ယခုကိစၥတြင္ ႀကီးမားေသာ တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ရွိသည္ဟု မခံစားရေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပႆနာ အက်ပ္အတည္းကုိ မည္သုိ႔ မည္ပံု ေျဖရွင္း ကုိင္တြယ္မည္ဆုိေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢတြင္ ညီညႊတ္မႈ အားနည္းေနၿပီး ႏုိင္ငံမ်ဳိးစံု ကဲြျပားသည့္ အေလွ်ာက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကလည္း ကဲြျပားေနပံု ရသည္ဟု သူမက မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

          မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခု ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အဖဲြ႕မ်ားက ႀကိဳဆုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ကုလသမဂၢကုိ ဖိအားေပးရန္ ဝုိင္းဝန္း ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ကုလသမဂၢက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လစ္လ်ဴ႐ႈေနခဲ့ပါသည္ဟု Burma Campaign UK မွ စီမံခ်က္ အရာရွိ နမ္းဆုိင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အေရးယူရမည့္ အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ထုိ႔အျပင္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစမႈမ်ား က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံးသုိ႔ ပုိေဆာင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ ILO အားကူညီအားေပးရန္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအား ေတာင္းဆုိထားပါေသးသည္ ယခုလ ထုတ္ျပန္ေသာ ILO အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ လခန္႔ကထက္ ၂ ဆ တုိးလာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment