Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

www.chinaview.cn,30-11-2009

        ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WTO ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားက ဒိုဟာ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး (Doha Round) မွ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တနလၤာေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အစည္းအေဝးတြင္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရည္မွန္းထားခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

          ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ (G-20) က တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ WTO ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝး မတိုင္မီ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

          လိုလားခ်က္ သေဘာထားမ်ား ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဆြဲေစ့ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းနည္းလမ္းတစ္ခု လိုအပ္ေနသည္ဟု အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

          အိႏၵိယ၊ ဘရာဇီး၊ တ႐ုတ္ စေသာ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည့္ (G-20) အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဒိုဟာ ကုန္သြယ္ေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ (၁၀၀) ေက်ာ္ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါကိစၥမ်ားကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ခ်င္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သူမွာ (G-20) ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ ညႇိႏႈိင္းေရး တာဝန္ခံ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Celso Amorin ျဖစ္ပါသည္။

          ဒိုဟာ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး၏ ေအာင္ျမင္မႈ အဓိပၸာယ္မွာ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Amorin က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသို႔ ဦးတည္မႈ၏ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း အေျခခံ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုန္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို အေလးေပးသင့္ေၾကာင္း ကမာၻစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းက မီးေမာင္း ထိုးျပေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုပါသည္။

          ဒိုဟာ အစည္းအေဝး၏ မၿပီးျပတ္မႈကို အၿပီးသတ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုန္သြယ္ေရးစနစ္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ခိုင္ၿမဲေစျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒကို တားဆီးျခင္း၊ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကမာၻစီးပြားေရးကို အားျဖည့္တင္းျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

          ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ဒိုဟာ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္ေရး ဖြင့္လွစ္မႈျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ကူညီရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ (၈) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာသည့္တုိင္ေအာင္ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ WTO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဓိက ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ စက္မႈထြက္ကုန္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ဟာကြက္မ်ားကို ပိတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

          လုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးရက္ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ရန္ WTO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

          သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရက လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထက္ ၎၏ ျပည္တြင္းကိစၥမ်ား (က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္) ကို ပိုမို စိတ္ဝင္စားေနေသာေၾကာင့္ WTO ၏ လုပ္ငန္း  အၿပီးသတ္ အစည္းအေဝး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား တိုးပြားလ်က္ ရွိပါသည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ (G-20) အစီရင္ခံစာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားက WTO ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေလးထားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ တုန္႔ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

          တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ WTO ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးသည္ ဒိုဟာ ညႇိႏႈိင္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

          သို႔ရာတြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဒိုဟာ ညႇိႏႈိင္းေရး အစီအစဥ္၏ လက္ရွိ အေနအထားႏွင့္ လာမည့္လ အနည္းငယ္တြင္ မည္သို႔မည္ပံု ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းၾကမည္ ဆိုသည့္ကိစၥကို ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု WTO တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment