Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ၂၀၀ ခန္႔အား ကူညီ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရး အတြက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး ႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ထုိင္းအစိုးရကို တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။ အဆုိပါ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ ႏွင္လႊတ္မည္ ဆုိပါက ဆုိးရြားေသာ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕က ဆုိသည္။

နယူးေယာက္ အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) အဆုိအရ လူေပါင္း ၁၅၈ ဦး ပါဝင္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အုပ္စုသည္ ခုိလႈံခြင့္ ရယူႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကမ္းေျခ ေဒသသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ လူ ၆၈ ဦးပါ ရုိဟင္ဂ်ာ အုပ္စုမွာလည္း ဖူးခက္ကမ္းေျခသုိ႔ ေလွငယ္ျဖင့္ ဆုိက္ေရာက္လာစဥ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ၎တုိ႔အား ျပန္လည္ ႏွင္လႊတ္ရန္ ထုိင္းအစုိးရက စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းအစုိးရသည္ ယင္းရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား အေရးကိစၥကုိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) က ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းမည့္ ကိစၥအား ထပ္ခါတလဲလဲ ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံေနရေၾကာင္း သိေသာ္လည္း ထုိင္းအစုိးရက မသိက်ိဳးႏြံျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း HRW က စြပ္စြဲေျပာဆုိသည္။

UNHCR ႏွင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ရွိမွသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခုိလႈံခြင့္ေပးႏုိင္မည့္ အေရအတြက္ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု HRW ၏ အာရွေဒသ ဆုိင္ရာ ဒါရုိက္တာ Brad Adams က ထုိင္းအစုိးရကုိ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသည္။

အတိတ္ကာလကုိ ၾကည့္ပါက ထုိင္းေရတပ္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေလွငယ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဖိအားေပး ႏွင္လႊတ္မိခဲ့သည့္ အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္မႈ ခံခဲ့ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အဆိုအရ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ တာမွ် ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကိစၥကုိ အနည္းငယ္သာ အာရုံုစုိက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ သုံးသိန္းခန္႔မွာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ယခုအခါ တရားဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲ ခ်ိဳ႕တဲ့စြာျဖင့္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ႏွင္လႊတ္မႈ အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ကုိ ထိတ္လန္႔ ေနၾကရေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ဆုိသည္။

Thai-ASEAN News Network မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment