Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္မွ လာေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းမ်ား ယာယီ ပိတ္ဆုိ႔မည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခမ်ား ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း The Nation သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထုိင္းလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးဌာန (Egat) အေနျဖင့္ ပုိမုိ စရိတ္စက ကုန္က်မည့္ ေရနံေလာင္စာကုိ အသံုံးျပဳရလာရမည္ ျဖစ္သည္။

Egat က ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈအရ ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕ရွိ Arthit၊ JDA- B17 လုပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြယ္တန္း ေပးပုိ႔ေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အစားထုိးရန္ ယခုႏွစ္ အတြင္း သုိေလွာင္ေရနံ လီတာေပါင္း ၂၁၆ သန္းခန္႔ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ သန္း ၇၀၀ ကုဗလက္မ ေပးပုိ႔မႈသည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အၾကား ရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံ ကုဗလက္မ ေပးပုိ႔မႈမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

"သုိေလွာင္ထားတဲ့ ေရနံ အသုံးစရိတ္က ဓာတ္ေငြ႕ အသုံးစရိတ္ထက္ ပုိမုိျမင့္မားပါတယ္။ စရိတ္စကေတြ ထဲမွာ ေလာင္စာဆီ အခြန္ ေကာက္ခံမႈေတြလည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Egat အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Sutas Patamasiriwat က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"ဓာတ္ေငြ႕ သြယ္တန္းေပးပုိ႔မႈ ယာယီပိတ္တဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယာယီပိတ္မယ့္ ကိစၥကို ေဆာင္ကရန္ (ထုိင္းသၾကၤန္) နဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူး (New Year) ရုံးပိတ္ရက္ရွည္ ကာလ ေတြမွာ လုပ္မွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈက ပုံမွန္ထက္ ၃၀ ကေန႔ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ထိ ေလ်ာ့နည္း တတ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

Egat က သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Chana ႏွင့္ Khon Kaen တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ေပးပို႔မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Chana ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရုံကုိ မတ္လမွ ဇြန္လအတြင္း၊ Khon Kaen ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရုံကုိ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး ဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ ယခုႏွစ္ အတြင္း ၄ ဒႆမ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္ဟု Egat က ခန္႔မွန္းသည္။ ယင္းသုိ႔ ခန္႔မွန္းရာတြင္ ထုိင္းအမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စီးပြးေရး တုိးတက္မႈ ေဟာကိန္းကုိ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ အျမင့္ဆုံး ၅ ဒႆမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း( ၂၅၃၂၇ မီဂါဝပ္) အထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ထုိင္းအရန္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္စရာ မရွိဟု လည္း မစၥတာ Sutas Patamasiriwat က ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ ပူပန္ေနသည့္ အခ်က္မွာ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရပမာဏပင္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္း ကာလမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေရေလွာင္တမံမ်ားရွိ ေရပမာဏမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ ဟု ဆုိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ ေဒသမ်ားမွ ေရေလွာင္ တမံမ်ားတြင္ေရ ၄ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ အဆုိပါ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရ ၅ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံ ကုဗမီတာမွ်သာ ထုတ္ယူ သုံးစြဲႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မုိးေရခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းမႈေၾကာင့္ လာအုိ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ Huay Ho ေရေလွာင္တမံ တြင္လည္း ေရမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Egat က စုိးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိသည္။ Huay Ho ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရုံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္အားမ်ားကုိ ထုိင္းေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ အဓိက မွီခို အသုံးျပဳ ေနရသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမင့္ဆုံး အသုံးျပဳ ခ်ိန္မ်ားတြင္ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ မီးျပတ္ေတာက္မႈ ႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည္ဟု Egat က ခန္႔မွန္းသည္။

"ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ေနရာေဒသ တခ်ိဳ႕က ဓာတ္အားေတြကုိ ခြဲေဝ အသုံးျပဳဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားသြားမွာပါ" ဟု Egat အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Sutas Patamasiriwat က ဆုိသည္။

The Nation မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment