Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Bangkok Posts မွ 6 February 2011 ရက္စြဲပါ Songdes Praditsmanont ၏ "Capitalism may sink Junta" ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

"ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အၿပိဳင္ ထပ္တူ လိုက္ေနေသာ အီဂ်စ္တို႔၏ အခက္အခဲမ်ား" ေဆာင္းပါး ေရးသူႏွင့္ အျခား သူမ်ာစြာလိုပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ေနေသာ အခ်က္ မွာ တူနီးရွားႏွင့္ အီဂ်စ္ မွ အေနအထားမ်ိဳး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို ကိုယ္ေပါင္း စိတ္ခြာ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္ ဟူသည့္ အေရးအသားကမူ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၿပီး ရရွိလိုက္ေသာ အႀကီးမားဆံုး ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း အာဆီယံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိုင္း အက်ိဳး စီးပြား ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳခဲ့ေသာ အခ်ိန္က ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုမူ ထိုပံုရိပ္မ်ားကို အလြယ္ တကူ ေမ့ေပ်ာက္ ထားလိုက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရန္ ကၽြန္ေတာ့္ကို လႈံ႕ေဆာ္ ေပးပါသည္။ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွ အေမရိကန္၏ ပါဝါ တည္ေဆာက္မႈတြင္ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူနီးရွားသည္ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေနထုိင္ၾကရသည္ကို အေမရိကန္က အျပည့္အဝ သြယ္ဝိုက္ သေဘာ တူထားခဲ့ပံု ရသည္။ လတ္တေလာ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူနီးရွားမွ လူထု အံုႂကြ ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚမွ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အေနအထားကမူ တမူ ကြဲျပားသည္။ အေမရိကန္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္ ေအာက္မွ ဖိအား ေပါင္းအိုးႀကီးထဲတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပ ကမၻာႏွင့္ အဆက္ အဆံ ျပတ္ေတာက္ေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အျမင္တြင္ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဧရာမ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီ ကင္းမဲ့မႈ အေပၚ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို တံု႔ျပန္ရန္ အတြက္ အေယာင္ျပ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အသံုး ခ်ႏိုင္ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အာဆီယံ၏ အကန္႔ အသတ္ ဖိအားေပးေနမႈသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အနာဂတ္ အံုႂကြ ေတာ္လွန္မႈမ်ား ျဖစ္လာရန္ အတြက္ အေထာက္ အကူ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို အျမန္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အခြင့္အလမ္းသည္ ယခင္က အျငင္းပယ္ ခံေနရေသာ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းေရး အခြင့္ အလမ္းထက္ ပို၍ ႀကီးမားသည္။

အေမရိကန္ အတြက္လည္း ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရကို အရင္းရွင္ စနစ္ႏွင့္ ဗ်ာမ်ားေနေစရန္ ျပဳလုပ္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ အာရံုကို ေျပာင္းသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ ႀကိဳးကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈထဲကို အရင္းရွင္ စနစ္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားကို ျပင္ပ ကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ ေပးရန္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရန္ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေပါင္းအိုးက စတင္ အလုပ္ လုပ္မည ္ျဖစ္၍ တြန္းကန္ ထြက္လာေသာ ေရေႏြးေငြ႕အားသည္ အဖံုးပိတ္ထားခ်င္ေသာ စစ္ဖက္ အစိုးရကို အႀကီး အက်ယ္ လႊမ္းမိုးသြားရန္ ရွိသည္ ဟု တင္ျပလိုက္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment