Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ စတီး ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ Taiyuan Iron and Steel Group (TISCO) သည္ China Nonferrous Metal Mining Group(CNMC) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တေကာင္းေတာင္ (Tagaung Taung) နီကယ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း  TISCO ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

CNMC Nickel သည္ ယခင္က တေကာင္းေတာင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းကုိ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ TISCO က CNMC တြင္ အစုရွယ္ယာ ရရွိရန္ အရင္းအႏွီး ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တေကာင္းေတာင္ နီကယ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းသည္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အႀကီးဆုံးေသာ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္သည္။

ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ တေကာင္းေတာင္ သတၱဳတြင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြး ရွိေသာ နီကယ္သတၱဳ တန္ေပါင္း သန္း ၃၀ ႏွင့္ အျခား နီကယ္သတၱဳ တန္ေပါင္း ခုနစ္သိန္းခန္႔ ရွိသည္။ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ နီကယ္-သံ သတၱဳတန္ေပါင္း ၈၅၀၀၀ တန္ႏွင့္ နီကယ္ တန္ေပါင္း ၂၂၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးတြင္း တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

နီကယ္သည္ ႏုိင္ငံ အသီးသီးအတြက္ ရွားပါးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ အရင္းအျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ TISCO သည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး စတီး ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ နီကယ္တန္ေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔ ဝယ္ယူလ်က္ ရွိသည္။

"နီကယ္ သတၱဳဟာ စတီး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ကုန္ၾကမ္း ျဖစ္ၿပီး နီကယ္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ဟာလည္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Mysteel.com မွ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ Zeng Jiesheng က ေျပာၾကားသည္။ Mysettl.com သည္ စတီးေဈးကြက္ သုေတသနႏွင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေရး အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္သည္။

People's Daily Online မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Inchincloser, 29th July 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၾကြယ္ဝၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ က်က် တည္႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ား ၾကားတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ တရားဝင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ၿမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုက္႐ုိက္ (FDI) ျပဳေသာႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးကပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔၏ အေရးယူမႈ ပိုမို တင္းၾကပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ FDI ၇၀ % က်ဆင္းခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၉၈၅) သန္း ႐ွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တြင္ ေဒၚလာ (၃၁၅) သန္းသာ ႐ွိၿပီး ၆၈ % ထိုးက်ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ထိုးဆင္းသြားျခင္းမွာ ၂၀၀၈ႏွင့္ ၂၀၀၉ တြင္ တ႐ုတ္က သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ေဒၚလာ (၈၆၀) သန္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး၊ ယမန္ႏွစ္ကမူ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ႐ွိ၍ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၈၇ % ႐ွိသည္။

တိုင္းျပည္တြင္း  ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ လာေရးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ မၾကာေသးမီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ နယူးေဒလီတြင္ အိႏိၵယ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ သန္းခ်ီ၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳေနျခင္းမွာ အေၾကာင္းအခ်က္ ႏွစ္ခု ႐ွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ ကမ္း႐ုိးတန္းႀကီး ႐ွိသည့္ အေလ်ာက္ ကမာၻေပၚတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဆံုး ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကား အနီးတြင္ ေရတပ္မ်ား ခ်ထားရန္ အထူး သင့္ေလ်ာ္လွသည္။ မလကၠာ ေရလက္ၾကားသည္ မေလး႐ွားႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား အၾကား႐ွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ သေဘၤာ သြားလာႏိုင္သည့္ ေရလမ္းျဖစ္ၿပီး ပါ႐ွန္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ အၾကား အတိုဆံုး ပင္လယ္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၎မွာ  အာ႐ွတိုက္တြင္ အဓိက စစ္ေဆးမႈဂိတ္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၈၀% ေသာ ေရနံ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယ အတြက္ အဓိက အေရးပါေသာ ေနရာ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း တ႐ုတ္၏ ပုလဲကံုး သီအိုရီ (string of pearls theory) အရ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေနရာတြင္ ႐ွိေနသည္။ အဆိုပါ သီအိုရီတြင္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားအား အေမရိကန္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအား တန္ျပန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရးဆြဲထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေနရာသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယအတြက္ စစ္ေရး အရ အေရးႀကီးေသာ ေနရာတြင္ ႐ွိေနသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခု ရ႐ွိခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့ ေရတပ္အား ေခတ္မီေအာင္ တပ္ဆင္ေပးပါက ဂရိတ္ကိုကိုးကၽြန္းကို တ႐ုတ္ေရတပ္အား အသံုးျပဳခြင့္ ေပးမည္ဟု ျဖစ္သည္။ ကိုကိုးကၽြန္းကို  အိႏိၵယ၏ အင္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဘာကၽြန္းမ်ားမွ ၁၈ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္႐ွိသည္။ ထိုကတည္းက တ႐ုတ္ ပညာ႐ွင္မ်ားသည္ ဂရိတ္ ကိုကိုးကၽြန္းေပၚတြင္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ေထာက္လွမ္းေရး စခန္း တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္႐ွိ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ၿမိတ္တို႔တြင္ စစ္တပ္သံုး ဆိပ္ကမ္း အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္းတြင္ အဓိက ေရတပ္စခန္း ႒ာနခ်ဳပ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ေတြ ဆက္သြယ္ေသာ ကားလမ္း တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွ အိႏိၵယ သမုဒၵရာသို႔ ထြက္ႏုိင္ေသာ အတိုဆံုးလမ္း ရ႐ွိေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ အေဝးေျပးလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ တဆင့္ခံ ကုန္သြယ္ေရးကို ပိုမို လြယ္ကူေစၿပီး၊ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေရတပ္ တည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ လႊမ္းမိုးမႈ ရ႐ွိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ၎၏ ပုလဲကံုး သီအိုရီကို ပိုမို ခိုင္မာ အားေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း၊ ဤဆင္းရဲေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ နယူးေဒလီသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး အဆက္အဆံ အတြက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရာ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းမွ ကလကတၱား အထိ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း အတြက္ ေဒၚလာသန္း (၁၀၀) အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ သန္းေ႐ႊ၏ မၾကာေသးမီက အိႏိၵယ ခရီးစဥ္တြင္ EXIM ဘဏ္သည္ ရထားလမ္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဒၚလာသန္း (၆၀) ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ တို႔မွ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ အိႏိၵယသည္ ျမန္မာ အစိုးရအား ဆြဲေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရး     ဆိုင္ရာ အမာထည္ ပစၥည္းမ်ား (military hardware) ေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ား ပံ့ပိုးခဲ့သည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ဝင္ေငြရလမ္း ျဖစ္သည့္ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ FDI ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ က႑  ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း FDI သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ က႑တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလ်ံ ႐ွိရာ၊ စုစုေပါင္း FDI ၏ ၃၃ % ႐ွိသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နီးစပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းအင္က႑ လံုၿခံဳေရး အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔အတြက္ စြမ္းအင္ ျဖည့္တင္းေရး အရင္းအျမစ္ အသစ္ ရ႐ွိၿပီး၊ ေစ်းႀကီးေသာ LNG ( Liquid natural gas) သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရေသာ ဒုကၡကို ေ႐ွာင္႐ွားၿပီး ျဖစ္ေစသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား အစိုးရပိုင္ ေဒဝူး ၇၀ %၊ အိႏိၵယ၏ ONGC ၂၀ %၊ GAIL ၁၀ % ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မွ ရခိုင္ကမ္း႐ုိးတန္း အနီးတြင္႐ွိ ေ႐ႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မွ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ အေျမာက္အျမား ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ရာ၊ အဆိုပါ ဓါတ္ေငြ႕သည္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္-အိႏိၵယ စြမ္းအင္ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား ၾကားတြင္ အတားအဆီး တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

အဆိုပါ ဓါတ္ေငြ႕အား ပထမဦးစြာ ျမန္မာ အစိုးရက အိႏိၵယသို႔ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေရး အခြင့္အေရး ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မေျပလည္သျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္က အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္ၿပီး ဘီလ်ံ ေဒၚလာခ်ီ၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳၿပီး အိႏိၵယ ကို အလြယ္တကူ အႏုိင္ယူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္း အထိ ကီလိုမီတာ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ ပိုက္လိုင္း သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကူမင္းတြင္ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္က စီစဥ္ထားသည္။

ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာတ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ အာဖရိက ဆူဒန္ႏွင့္ အျခား ေဒသမ်ားႏွင့္ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား တို႔ကဲ့သို႔ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းမွ တ႐ုတ္တို႔ ဝယ္ယူထားေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားအတြက္ သယ္ယူရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာၿပီး၊ ျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကား အေပၚ မွီခိုရမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ပါက ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ၾကားတြင္ တံတားသဖြယ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 31st July 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕သို႔ ေက်ာ္တက္ခဲ့သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဝါရင့္ အရာရွိ တစ္ဦးက ေသာၾကာေန႔က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ အစိုးရ နုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (SAFE) အႀကီးအကဲ ရီဇိုင္းက ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေပၚ မည္သို႔ မည္ပံု တြက္ခ်က္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းျပျခင္း မရွိဟု SAFE ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ထားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

"အခုဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ" ဟု ရီဇိုင္းက "တ႐ုတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မဂၢဇင္း" ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒၚလာ ၅၈၆ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ စီးပြားေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ကာ အင္အားႀကီးလာခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ဒုတိယ ေလးလပတ္တြင္ ၁၀.၃ %၊ ပထမ ႏွစ္ဝက္တြင္ ၁၁.၁ % စီးပြားေရး တိုးတက္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ပထမ ၆ လ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အသားတင္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ GDP သည္ ယြမ္ေငြ ၁၇.၂၈၄ ထရီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသား စာရင္းအင္း ဗ်ဴ႐ိုမွ ရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ၎ပမာဏကို ဗဟိုဘဏ္က အသံုးျပဳေနေသာ လစဥ္ ပ်မ္းမွ် ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ေဒၚလာ ၂.၅၃၂၄ ထီရီလီယံ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၎၏ ပထမ ႏွစ္ဝက္ ဂ်ီဒီပီ GDP ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ လလယ္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရွိရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ေျမာက္ကုိရီးယား ေတာ္ပီတုိ ဒုံးက်ည္ေၾကာင့္ ေတာင္ကုိရီးယားပုိင္ ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္တုိင္ ေျမာက္ကုိရီးယားက မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္လ်က္ ရွိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား တပ္ဖြဲ႕မ်ား စစ္ေရး ပူးတြဲ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလ ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံက ေရငုပ္သေဘၤာ တုိက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ အတြင္းမွာပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ေရတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က လူေပါင္း ၄၆ ဦး ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ေတာင္ကုိရီးယား ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔က ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အနီးတစ္ဝုိက္ ပင္လယ္ျပင္ ေဒသတြင္ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေလးရက္တာမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေလ့က်င့္မႈ ပုံစံသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ပထမဆုံး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကုိ ၿပံဳးယမ္း ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္-ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ Panmunjom ၿမိဳ႕တြင္ ကုလသမဂၢက က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိမူ စီစဥ္ ထားသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားက ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ မည္သုိ႔မွ် ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ ဦးေဆာင္ေသာ တင္းမာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလ ညႊန္ၾကားမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေဆြးေႏြးမႈသည္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ရန္ အဓိက ဦးတည္ထားသည္။ ပထမဆုံးေသာ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၿပီးခဲ့သည္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စစ္ေဆးမည့္ ပူးတြဲ အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေရးကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုလသမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈ အဖြဲ႕ရုံးသည္ ၁၉၅၀-၅၃ ခုႏွစ္ ကုိရီးယားစစ္ ၿပီးဆုံးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၌ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၂၈၅၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ယခု ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ - ေတာင္ကုိရီးယား ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AP, 30th July 2010

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေသာၾကာေန႔တြင္ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဖူးသစ္စ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဆက္ဆံေရးမွ ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လကၡဏာမ်ားကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ပတ္အီခၽြန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၄ ရက္ ခရီးစဥ္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အျဖစ္ ဖံုးကြယ္ထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျဖစ္ော ပတ္အီခၽြန္၏ ခရီးစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနျခင္းကို ျမန္မာ အစိုးရက တရားဝင္ ေၾကညာျခင္း မရွိပါ။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ အေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ PJ Crowley က "လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈ တားျမစ္ျခင္း အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို လိုက္နာရန္" ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းလုိက္