Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ႀကီးထြားလာေၾကာင္း သိရသည္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနသည္ အဆုိးရြားဆုံး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ေထာက္ျပ ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ ယင္းသုိ႔ ဖိအား ေပးလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာ ႏုိင္ငံထဲက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဟာ အေရးေပၚ အခ်က္ေပးေနတဲ့ အဆင့္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ" ဟု ဆြီဒင္ ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေသာ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ ညီလာခံသုိ႔ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းသည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ အျမန္ဆုံး လႊတ္ရန္၊ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အဓမၼ လုပ္သားအျဖစ္ ေစခုိင္းမႈမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အားလုံးကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Eileen Donahoe က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ "ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလြန္းတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥကုိ ကၽြန္မတုိ႔ အေနနဲ႔ အလြန္အမင္း စုိးရိမ္ ပူပန္မိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ သံအမတ္ႀကီးက ၿပီးဆုံးသြားေသာ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈ မရွိသလုိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အျဖစ္လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အာရွႏုိင္ငံ အမ်ားစုကမူ အတုိက္အခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္မႈ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယ အပါအဝင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၏ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ထုိင္း ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမို တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းေသာ အေနအထားကုိ ေတြ႕ျမင္လုိေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ျပ ေျပာဆုိၾကသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ မျပဳၾကေပ။

"ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ လမ္းဆုံလမ္းခြသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္" ဟု အိႏၵိယႏုိင္ငံက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္က ဆုိသည္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေၾကညာခ်က္က ေထာက္ျပသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုိမို ယုံၾကည္ စိတ္ခ် ရေသာ တရားဥပေဒမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ လုိလားသည္။

"ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ား အခုိင္အမာ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံက တုိက္တြန္းလုိပါသည္" ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး Kanita Sapphaisal ကေျပာၾကားသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျပင္ပ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား ပါေသာ ႏုိင္ငံေရး သေဘာသဘာဝ တစ္ခုသည္ ရလဒ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံက သတိေပး ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကမူ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ေနာက္ဆုံး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ ရက္သတၱပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလိမ္တာတုိ႔၊ အၾကမ္းဖက္တာတုိ႔၊ မသမာမႈ က်ဴးလြန္တာတုိ႔ လုံးဝမရွိခဲ့ပါဘူး" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ဆုိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Human Right Watch က လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ယင္းသုိ႔ ေန႔ဝက္မွ် အျငင္းအခုန္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည့္ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအား မီးေမာင္း ထုိးျပရာ ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းလုိက္သည္။

Bangkok Post မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment