Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com


နိဒါန္း
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းသည္ လူေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး ၂ ဒႆမ ၄ သန္းခန္႔၏ လူမႈဘဝကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ နစ္နာေစခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေကာင္စီ (SPDC) က နာဂစ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေပးမည့္ Emergency Assistance Teams-Burma (EAT) ကဲ့သုိ႔ေသာ လူထု အေျချပဳ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။ နာဂစ္ ဆုိက္ကလုန္း ထိေသာ ေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္သည္ ဟူသည္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားကုိ ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္က တစ္ေၾကာင္း EAT အဖြဲ႕အေနျဖင့္ နာဂစ္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
လုပ္ထုံးမ်ား
လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း သင့္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား လက္ခံ ရရွိခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ EAT သည္ အမ်ား ပါဝင္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ သုေတသန လုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကာလမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျဖစ္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သား ၄၂ ဦးႏွင့္ နာဂစ္တြင္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ၆၁ ဦးတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရလဒ္မ်ား
နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာ ကာလအထိ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားစြာ အတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္၊ တစ္ႏုိင္တပုိင္ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ ခုိလႈံ ေနထုိင္စရာမ်ား လုံေလာက္ မွ်တစြာ မရရွိခဲ့ေပ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရး အတြက္ အကူအညီမ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ေၾကြးၿမီမ်ား ျမင့္တက္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္လည္း အေျခအေနမွာ ပုိမုိ ဆုိးရြားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ နာဂစ္တြင္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ကုသမႈ ခံယူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ စစ္အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသလုိ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားမွာလည္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရမႈ ဟူေသာ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ေျမယာမ်ား ျပည္သူပုိင္ သိမ္းျခင္း၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အခ်ိဳးတက် မရရွိမႈ အစရွိေသာ အလြဲ သုံးစားမႈမ်ားသည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သတင္း အခ်က္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အစိုးရက တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
နိဂုံး
နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားမွာ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား မရရွိႏုိင္ဘဲ ရွိခဲ့သည္။ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ား အတြက္ ေပးပုိ႔သည့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တရားဝင္ ပိတ္ပင္ ဟန္႔တားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသလုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီႏွင့္ တြဲဖက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
ပုဂၢလိကႏွင့္ EAT ကဲ့သုိ႔ေသာ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ နာဂစ္ ဆုိက္ကလုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား အေပၚ လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိးႀကီးမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖစ္မေန အားေပး အားေျမွာက္ ျပဳလုပ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္မေန ရွိသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္လုိျခင္း ျဖစ္သည္။
EAT ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment