Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

လက္ရွိ အေနအထားကုိၾကည့္ရသည္မွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ သေဘာထားကုိမွ် နားမေထာင္ဘဲ သူစီစဥ္ ေရးဆြဲထားသည့္ အတုိင္း ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးကုိသာ အာရုံအျပည့္အဝ ထားေနပုံရသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yukio Hatoyama အေနျဖင့္ အလဟသ ထုိင္ေနခ်ိန္ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္တုိင္ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ (NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကုိ အဓိကဦးေဆာင္သူ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ မရျခင္းသည္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေလသည္။

NLD က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားအတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ မဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ စစ္အစိုးရကသာ NLD အား ယင္းအေနအထားထဲသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖူးသူမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရရွိေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္မည္ ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ သူမေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိစၥမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေပ။ NLD ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ စစ္အစုိးရအလုိရွိေသာ အရာပင္ျဖစ္မည္။ စစ္အစိုးရက ေမလအေစာပုိင္းေလာက္မွစၿပီး ၎ကိုလုိလားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းေစလုိဟန္ရွိသည္။

ေမလဆန္းပုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ ကာလျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့ပါ အေနအထားမ်ိဳးကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပမည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစုိးရသာ အလြယ္တကူ အႏုိင္ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။

ဤအတုိင္းသာဆုိလွ်င္ စစ္အစုိးရက က်င္းပေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရယ္စရာေကာင္းေသာ ဟာသဇာတ္လမ္း တစ္ခုထက္ပုိ၍ ဘာမွ်ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD လည္းပါဝင္ၿပီး လြတ္လပ္မွ်တစြာ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ပါက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္မႈ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္အစိုးရက ေၾကာက္လန္႔လ်က္ရွိသည္။ အမွန္တြင္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ မိမိမည္သုိ႔မည္ပုံ အာဏာလက္မ့ဲျဖစ္ေနသည္ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနမည္ကုိ ေၾကာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း '၁' မွစေျပာမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွ စရမည္။  စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ အျပစ္အနာ အဆာမ်ား ႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အမတ္ေနရာအားလုံး၏ ေလးပုံတစ္ပုံစီကုိ စစ္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရယူမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည့္ သမၼတမွာလည္း စစ္တပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိ၏။

အကယ္၍သာ စစ္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ၿငိိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အမွန္တကယ္ လုိလားသည္ ဆုိပါက သူ႕အေနျဖင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

NLD ကုိလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ NLD သည္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရေတာ့မည့္ ကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ NLD အေနျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတာ အမွန္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလုိအေနအထားမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း၏ ဖိအားေပးမႈသည္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီး ေနေပသည္။ စစ္ေအးေခတ္ကာလတုန္းက အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အစုိးရဆုိပါက အာဏာရွင္အစုိးရ ျဖစ္လင့္ကစား ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္ ခ်ည္းသာပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္မူ အဆုိပါ အေရွ႕-- အေနာက္ဟူေသာ အုိင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီမွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ အာဏာရွင္ အစုိးရ၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ မသိက်ိဳးႏြံျပဳမေနသင့္ေတာ့ေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးေနသူ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ တရုတ္သည္ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ မ်ားစြာ တာဝန္မကင္းသူ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပါမ်ားလွေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ရယူလုိေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ား ျပင္းျပလွသည့္ အားေလ်ာ္စြာ စစ္အစိုးရကို ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလာသည္။

အကယ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသာ ကမာၻေပၚတြင္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးပါဝါတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လုိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအရ ၾသဇာႀကီးမားလုိလွ်င္ သူ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အာဏာသက္ဆုိးရွည္ေအာင္ အကူအညီမေပးသင့္ေပ။

သမၼတ Hatoyama ၏ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဦးေဆာင္ေသာ ဂ်ပန္အစုိးရကလည္း ျမန္မာ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကုိ အာရုံစုိက္ျခင္းမရွိေပ။ မစၥတာ Hatoyama အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယခုထက္ပုိ၍ ျပင္းထန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

ဥပမာ တရုတ္ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Katsuya Okada ကုိ ေစလႊတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆုိပါက ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ အတုအေယာင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဝးသည္ထက္ ေဝးေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား သန္း ၅၀ ၏ လြတ္လပ္မႈကုိ စစ္အစုိးရက ဖ်က္ဆီးပယ္ေဖ်ာက္ ပစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဟူသည္လည္း လြန္စြာ ဆုိးရြားလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သတင္းစာ The Asahi Shimbun ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment